Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 29.03.2024 г., публ. на 22.03.2024 г. Версия за Acrobat Reader

 

Докладни записки, които предстоят да се разгледат на заседание на
Общински съвет - Кубрат, насрочено за 29 март 2024 г.
1. Приемане на Общински план за защита при бедствия за 2023г.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
2. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кубрат, Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за периода 2023-2024г. и Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за 2024 година.
Докладва: Мирослав Йорданов - Зам.-кмет на Община Кубрат
3. Одобряване на годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021-2027г. за периода 01.01.2023г.- 31.12.2023г.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
4. Определяне на маломерни имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2024/2025 година без търг или конкурс.
Докладва: Женифер Пойраз - Зам.-кмет на Община Кубрат
5. Предоставяне на краткосрочен безлихвен заем в размер на 60 000,00 лв. (словом: шестдесет хиляди лева) на СНЦ “Агробизнесцентър-Кубрат“ - гр. Кубрат.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
6. Определяне на основни месечни заплати на кмета на Община Кубрат и кметове на кметства в Община Кубрат, считано от 01.04.2024г.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
7. Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване на Умут *** Ахмедов от гр. Кубрат.
Докладва: Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
8. Издаване на запис на заповед от Община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за Сдружение „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие” за 2024 година, съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 и ал. 3 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
28.03.2024 г., 15:00 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
28.03.2024 г., 16:00 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
28.03.2024 г., 15:00 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
28.03.2024 г., 16:00 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление