Състав и структура

 

Председател на Общински съвет - Кубрат
Нуршен Халилова

Родена на: 04.04.1966 г.

Образование: Висше-магистър

Месторабота: СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат

Семейно положение: Омъжена, с едно дете

Общински съвет - Кубрат

Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
Председател: Ерхан Байрактаров
Зам.-председател: Мехриджан Акифова
Членове: Анелия Енчева
Вели Хюсеин
Тургай Якубов
Цветомир Цонев
Нуршен Халилова

Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
Председател: Юнзюле Шакирова
Зам.-председател: Дахил Даил
Членове: Мехриджан Акифова
Бюрхан Исмаилов
Танжу Фетта
Кяние Демиранова
Борислав Борисов

Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
Председател: Борислав Борисов
Зам. председател: Наил Адил
Членове: Алисе Незирова
Нуржихан Бахриева
Елица Митева
Юмгюл Кедик
Сезгин Али

Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление
Председател: Камбер Гочев
Зам. председател: Алисе Незирова
Членове: Юмгюл Кедик
Наил Адил
Цветомир Цонев
Бистра Милева
Нуршен Халилова

Комисия за противодействие на корупцията към ОбС-Кубрат
Председател: Алисе Незирова
Зам.-председател: Сезгин Али
Членове: Цветомир Цонев
Ерхан Байрактаров
Вели Хюсеин
Елица Митева
Тургай Якубов


Общински съветник Партия/Коалиция
1. Алисе Незирова
Родена на: 22.04.1978 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Детски учител в ЦДГ „Пролет“,
с. Севар
ПП „ДПС“
2. Анелия Енчева
Родена на: 19.10.1985 г.
Образование: Висше-бакалавър
Месторабота: Семеен бизнес
МК „БНД“
3. Бистра Милева
Родена на: 31.12.1963 г.
Образование: Висше-магистър
МК „БНД“
4. Борислав Борисов
Роден на: 08.04.1979 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: СУ „Христо Ботев“, гр. Кубрат
ПП „ГЕРБ“
5. Бюрхан Исмаилов
Роден на: 09.01.1967 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: „Динамика“ АД, гр. Кубрат
МК „БНД“
6. Вели Хюсеин
Роден на: 18.07.1985 г.
Образование: Висше-бакалавър
Месторабота: „Тракия глас България“ ЕАД,
гр. Търговище
ПП „ДПС“
7. Дахил Даил
Роден на: 16.10.1980 г.
Образование: Средно специално
Месторабота: Семеен бизнес
ПП „ДПС“
8. Елица Митева
Родена на: 01.06.1979 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Главен инспектор
„Контрол на храните“ в ОДБХ - Разград
ПП „ГЕРБ“
9. Ерхан Байрактаров
Роден на: 18.12.1977 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: ТД на НАП - Разград
ПП „ДПС“
10. Камбер Гочев
Роден на: 28.11.1995 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Юрисконсулт в
„МБАЛ - Кубрат“ ЕООД
ПП „ДПС“
11. Кяние Демиранова
Родена на: 01.09.1979 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Център за специална образователна подкрепа, гр. Кубрат
ПП „ДПС“
12. Мехриджан Акифова
Родена на: 18.01.1978 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Главен счетоводител
в „Кубратска гора“ ЕООД
ПП „ДПС“
13. Наил Адил
Роден на: 02.09.1970 г.
Образование: Полувисше
Месторабота: ЦСМП - Разград
ПП „ДПС“
14. Нуржихан Бахриева
Родена на: 11.03.1968 г.
Образование: Висше-магистър
МК „БНД“
15. Сезгин Али
Роден на: 14.05.1969 г.
Образование: Средно-специално
Месторабота: Собствен бизнес
ПП „ДПС“
16. Танжу Фетта
Роден на: 24.04.1978 г.
Образование: Висше-магистър
Коалиция
„ПП-ДБ“
17. Тургай Якубов
Роден на: 26.12.1975 г.
Образование: Висше-бакалавър
Месторабота: „Линамар Лайт Металс Русе“ ЕООД,
гр. Русе
МК „БНД“
18. Цветомир Цонев
Роден на: 04.06.1982 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Ловен надзирател в ТП ДГС „Сеслав“,
гр. Кубрат
ПП „ГЕРБ“
19. Юмгюл Кедик
Родена на: 14.09.1969 г.
Образование: Полувисше
Месторабота: Мед. сестра в Здравна служба,
с. Севар
ПП „ДПС“
20. Юнзюле Шакирова
Родена на: 21.07.1964 г.
Образование: Висше-магистър
Месторабота: Семеен бизнес
ПП „ДПС“