Заседания

 

Дневен ред на предстоящата сесия на Общинския съвет - Кубрат на 24.06.2024 г., публ. на 17.06.2024 г. Версия за Acrobat Reader

 

Докладни записки, които предстоят да се разгледат на заседание на
Общински съвет - Кубрат, насрочено за 29 март 2024 г.
1. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет – Кубрат, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Мандат 2023г.-2027г.
Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
2. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на “МБАЛ - Кубрат” ЕООД, гр. Кубрат.
Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на ВиК “Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
4. Приемане на Годишен финансов отчет за 2023 г. на “Кубратска гора” ЕООД, гр. Кубрат.
Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
5. Одобряване на годишен отчет за изпълнението на общински концесии на Община Кубрат и концесионни договори за 2023 година.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
6. Изменение на т. 1 от Решение № 65 по Протокол № 7 от проведено заседание на 30.04.2024г.
Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
7. Удължаване срока на договора за търговско управление на управителя на ВиК „Меден кладенец” ЕООД, гр. Кубрат.
Нуршен Халилова – Председател на Общински съвет Кубрат
8. Издаване на запис на заповед от община Кубрат в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-19.715-0001-C01 от 09.08.2023 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за Проект „Единство в многообразието, чрез живите традиционни културни форми”, сключен между ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗАВЕТ - КУБРАТ“ и ОБЩИНА КУБРАТ.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
9. Определяне и утвърждаване на километричното положение, дължина и собствеността на общински път RSE-2170 /III-2102, Борисово - Юпер/ Черешово - Граница Община Сливо поле - Кубрат/ - Сеслав /II-23/.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат
10. 10. Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация – Кубрат, в сила от 01.07.2024 г.
Докладва: Алкин Неби - Кмет на Община Кубрат

 

Заседания на постоянните комисии към Общинския съвет – Кубрат
21.06.2024 г., 13:30 ч. Комисия по евроинтеграция, икономическо развитие, бюджет и финанси
21.06.2024 г., 14:30 ч. Комисия по координация и управление на стопанските дейности, общинска собственост и екология
29.04.2024 г., 13:30 ч. Комисия по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания
21.06.2024 г., 14:30 ч. Комисия по законност, етика, обществен ред и местно самоуправление