Наредби

 

Наредба №1 за обществения ред в Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №2 за организацията и управлението на общинските пазари в Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №3 за търговската дейност на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост.Версия за Acrobat Reader
Наредба №5 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кубрат (по чл. 196, ал. 5 на Закона за устройство на територията (ЗУТ).Версия за Acrobat Reader
Наредба №6 за управление на отпадъците на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №7 за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми обекти на територията на община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №8 за осъществяване на стопанската дейност на Община Кубрат, чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.Версия за Acrobat Reader
Наредба №9 за символиката на община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №10 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №12 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.Версия за Acrobat Reader
Наредба №13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №14 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.Версия за Acrobat Reader
Наредба №15 за управление на общинските пътища.Версия за Acrobat Reader
Наредба №16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд.Версия за Acrobat Reader
Наредба №17 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №18 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №19 за условията и реда за публично-частно партньорство на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №20 за рекламната дейност на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №21 за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на територията на община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №22 за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №23 за реда за получаване и управление на дарения от Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №24 за управление на горските територии на община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №25 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №26 за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №27 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи от четвърта до шеста категория или части от тях на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №28 за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №29 за определянето на условията и редът за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №30 на Община Кубрат за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.Версия за Acrobat Reader
Наредба №31 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинска детска градина на територията на Община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №32 за организацията и дейността на пенсионерските клубове и клубове на лица с увреждания на територията на община Кубрат.Версия за Acrobat Reader
Наредба №33 за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Кубрат.Версия за Acrobat Reader